Algemene voorwaarden Praktijk We-Kidz


1. Algemeen

Praktijk We-Kidz is opgericht in 2012 door Rebecca Schroëder, gevestigd te Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54.52.06.57. Praktijk We-Kidz richt zich op het coachen en behandelen van kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke brieven en overeenkomsten van of met Praktijk We-Kidz en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

3. Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, hoeft de voor u gereserveerde tijd niet in rekening te worden gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur worden de kosten van de betreffende sessie in rekening gebracht.

4. Tarieven

De tarieven worden tijdens het intakegesprek met u doorgenomen. Tevens zijn deze kenbaar gemaakt op de website We-Kidz. Tariefswijzigingen worden minimaal een maand vooraf aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Als er toch wat meer tijd nodig is (vanaf een kwartier), wordt er een afspraak gemaakt.

5. Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u een factuur. De ouder/verzorger van het kind of de cliënt verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum zelf over te maken naar de rekening van Praktijk We-Kidz. Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt Praktijk We- Kidz een betalingsherinnering. Indien na de betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Praktijk We-Kidz volgens de aangegeven datum, zijn wij genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, comfort de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Praktijk We-Kidz gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind of de cliënt aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

6. Aansprakelijkheid

Het advies van Praktijk We-Kidz is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Praktijk We-Kidz is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Praktijk We-Kidz, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Praktijk We-Kidz.

7. Begeleiding kinderen tot en met 16 jaar

Praktijk We-Kidz is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching/behandeling of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Praktijk We-Kidz kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

8. Persoonsgegevens

- Kinderen vanaf 12 jaar geven, in overleg met Praktijk We-Kidz, akkoord welke informatie gedeeld wordt met hun ouders/verzorgers.

- Cliënten kunnen gevraagd worden om hun persoonsgegevens te delen met Praktijk We- Kidz, dit bijvoorbeeld voor de facturatie naar de verzekering.

- Praktijk We-Kidz deelt informatie met derden, zoals polisnummer, in overleg met ouders en met kinderen vanaf 12 jaar.

9. Vertrouwelijkheid

Praktijk We-Kidz is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coaching- en behandelsessies. Praktijk We-Kidz werkt in het belang van het kind en volgens de rechten van het kind. Dit houdt in dat inhoudelijke informatie vanuit de sessie alleen besproken wordt na toestemming van het kind. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger.

10. Meldplicht

Praktijk We-Kidz is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling en aan de code huiselijk geweld.

11. Huishoudelijke regels

Er is een wachtruimte, u kunt hier wachten en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd kunt u uw kind weer ophalen. Na een coaching- of behandelsessie is er eventueel even kort de gelegenheid voor de ouders om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Na een aantal sessies volgt het voortgangsgesprek met de ouders, waar we de afspraken van uw kind bespreken.

12. Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Via de beroepsvereninging NFG kunt u terecht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris als u een klacht heeft over Praktijk We-Kidz.